E
Informaatiomallintamisen periaatteet julkaistu
Tutustu Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemiin, terminologiaan ja periaatteisiin

Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosyysteemi, periaatteet ja terminologia -projektin loppuraportti julkaistiin lokakuun lopulla.  Julkaisu on tehty RYTV-hankeohjelman ohjaamisen ja vakiointiprojektien toteuttamisen tueksi sekä edistämään rakennetun ympäristön yhtenäistä ja harmonista vakiointia. 

Tarkoituksena on, että projektin tulokset otetaan käyttöön koko kiinteistö- ja rakentamisalan kesken. Siksi loppuraportin tuloksia tulee käydä laajasti alan kesken läpi ja perehdyttää toimijoille. Työn tulosten soveltaminen ja hyödyntäminen laajemmin edistää rakennetun ympäristön tiedonvirtausta ja asiakasarvon sujuvampaa syntymistä – siksi tarvitsemme myös keskustelua muiden kehityshankkeiden kanssa. 

Alle olemme koonneet loppuraportin merkittävimmät aiheet. Informaatiomallintaminen

Suomessa rakentamisalalla on totuttu käyttämään termiä tietomallintaminen, kun puhutaan BIM:stä (building information modelling). Terminä tämä on kuitenkin haasteellinen, ja saattaa kuulijan taustasta riippuen tarkoittaa eri asiaa. On myös looginen tietomalli, joka tarkoittaa eri asiaa kuin BIM-malli. Sanat data - tieto - informaatio sekoittuvat myös helposti arkikäytössä keskenään, vaikkeivat ne synonyymeja olekaan. ISO 19650 -standardi on ratkaisut terminologiaongelman suomentamalla information model - informaatiomalli. Ja näihän se loogisesti on, me todellakin olemme vakioimassa rakennetun ympäristön informaatiota.

Suomenkielessä käytetään sanoja tieto, informaatio ja data, joista etenkin kahta ensimmäistä käytetään usein synonyymeina. Termeillä on kuitenkin eroa – data on raaka-ainetta, josta voidaan jalostaa merkityksellisempää informaatiota. Informaatio on yläkäsite ja tieto sen alakäsitteenä tarkoittaa tarkempaa perusteltavuuteen ja totuudenmukaisuuteen liittyvää vaatimusta. Informaatio muodostuu tiedoksi, kun vastaanottaja tulkitsee saamansa informaation ja antaa sille merkityksen siten, että se muuttaa tulkitsijan käsityksiä jostakin asiasta. (Arkistojen portti) Tiedolla  siis viitataan kollektiivisesti informaatiosta jalostettuun ja sisäistettyyn tietämykseen, ymmärrykseen ja viisauteen, joka perustuu laaja-alaiseen kokemukseen ja oppimiseen (Digitaalinen Helsinki). 

Informaation ja tiedon eroa voidaan kuvata esimerkillä. Voimme tarkastella esimerkiksi liikennemerkkiä, ja kuvataan, miten sen esittäminen eroaa informaationa ja tietona. Informaatio liikennemerkistä on “liikennemerkin paikan koordinaatit Helsingissä”. Tieto liikennemerkistä on "Stop-merkki ennen jalkakäytävää, joten autoilijan on pysähdyttävä." (Opetushallitus).

Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosyysteemi, periaatteet ja terminologia -projektin myötä RYTV-hankeohjelmassa otetaan käyttöön termejä infromaatiomallintaminen, informaatiomalli ja informaation vakiointi. Termin tietomallintaminen käyttäminen ei ole väärin, mutta sen käyttäminen vaatii kontekstin selittämisen kuulijasta riippuen. Myös informaatiomallintamisesta on viestittävä selkeästi ja suunnitelmallisesti.

Informaatiomalli on määritetty seuraavalla tavalla: "Nimetty pysyvä joukko informaatiota, joka on noudettavissa tiedoston, järjestelmän tai sovelluksen tallennushierarkiasta” (ISO 19650). Vakioinnilla tarkoitetaan tiedonhallinnan ja toimintatapojen yhdenmukaistamista ja vakiinnuttamista. Näin ollen informaatiomallintamisen vakiointi on työtä informaatiomallien yhdenmukaistamiseen ja vakiinnuttamiseen.


Periaatteet, ekosysteemi ja terminologia informaatiomallintamisen vakioinnissa

Loppuraportissa keskiössä ovat periaatteet, ekosysteemi sekä terminologia. Jokainen aihe on tärkeä osa informaatiomallintamisen kokonaisuutta.

Lisää tietoa Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosyysteemi, periaatteet ja terminologia -projektin verkkosivuilla.

Periaatteet

Periaatteet kertovat, miten yksittäinen vakiointiprojekti viedään läpi ottaen huomioon koko ekosysteemi. Toisin sanoen periaatteet yhtenäistävät projektikäytäntöjä ja helpottavat yhteistyötä, kun taas yhteiset käytännöt mahdollistavat projektin osallisille ja projektin ulkopuolelle syntyvän vaikutuksen mittaamisen ja toimeenpanon seurannan. 

Projektityön alussa käydään läpi periaatteet ja kirkastetaan, mitä ne tarkoittavat käsillä olevassa tapauksessa. Projektin aikana ja lopussa annetaan palautetta, mitä haasteita periaatteiden noudattamiseen  liittyen ilmenee, mitä hyötyjä ja erityisen tärkeitä asioita pelisäännöt sisältävät sekä miten periaatteita mahdollisesti tulisi jalostaa. 

Ekosysteemi

Ekosysteemi kuvaa, mitä kytköksiä erilaiseen toimintaan informaatiomallintamisen vakiointityössä tulee huomioida. Ekosysteemikuvaus auttaa tunnistamaan projektissa tarvittavan vuorovaikutuksen ja ymmärtämään, miten vakiointityön tuloksena aikaansaadaan keskeisiltä osin rikastuva kokonaisuus yksittäisten erillisten toisiinsa yhteensopimattomien tuotosten sijaan.

Projektityössä on tunnistettava ne ekosysteemin osat, jotka ovat keskeisiä projektin onnistumisen kannalta. Lisäksi projektityössä on tarkennettava tahot ja roolit, jotka liittyvät työn sisältöön ja tulosten käyttöönottoon oleellisesti sekä suunnitellaan tarvittava vuoropuhelu.

Terminologia

Yhteentoimivalla terminologialla helpotetaan yhteistyötä ja yhtenäistä ymmärtämistä, sekä tuodaan kansalliseen käyttöön muualla tehtyjä standardeja sanastoja, koodistoja ja vakiointityön toimintatapoja.  Yhteinen terminologia auttaa ymmärtämään, mitä vakiointiprojektissa ollaan tekemässä ja miten se linkittyy ekosysteemissä tapahtuvaan muuhun vakiontityöhön.

Vakiointiprojekteissa on keskeistä kirkastaa kyseisen projektin kannalta keskeiset termit ja tunnistaa niiden mahdolliset synonyymit. Kootun terminologian pohjalta voidaan projekteissa arvioida kuhunkin tilanteeseen sopivimpia termejä


Tutustu Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosyysteemi, periaatteet ja terminologia -projektin loppuraporttiin sille luodulla verkkosivulla.

Informaatiomallintamisen periaatteet -verkkosivu. Verkkosivulle pääsee myös bSF-sivujen sivuvalikon kohdasta RYTV-hankeohjelma.

Lataa loppuraportti (pdf)


Lähteet:

E
RYTV Päätoimikunta esittäytyy