E
Mitä on tarvittava tietomalliosaaminen rakennusalalla?
mennessä buildingSMART Finland | kesä 20, 2017

Mitä on tarvittava tietomalliosaaminen rakennusalalla?
Blogin kirjoittajana Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Tietomallinnus alkaa olla jo normaali käytäntö entistä useammassa talonrakennuksen kuin infrankin rakennushankkeissa. Erityisesti suuremmissa hankkeissa mallintaminen alkaa olla vakiintunut käytäntö. Mallintaminen on entistä laajempaa myös korjausrakennushankkeissa. Suurissa aluekehityshankkeissa talonrakennuksen ja infran mallit ovat jo laajassa yhteiskäytössä.

Tietomallinnuksen laajentumisen myötä tarvitaan entistä enemmän tietomallinnuksen osaajia rakennushankkeiden eri vaiheisiin ja tehtäviin. Lisääntyvä osaamisen kysyntä luo laajaa tietomalliosaamisen koulutuksen kehittämisen tarvetta. Tämä asettaa haasteita alan oppilaitoksille, täydennyskouluttajille ja yrityksille. Koulutusorganisaatioiden on kyettävä tarjoamaa laadukasta tietomallikoulutusta ja yritysten on puolestaan huolehdittava henkilöstönsä riittävästä tietomalliosaamisesta. Myös kouluttajien kouluttaminen on osa-alue, johon on kiinnitettävä huomiota.

Tietomallipohjaisen toimintatavan kehittymisen turvaamiseksi ja tarvittavan koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdaksi on määriteltävä tietomallipohjaisen toimintatavan osaamistarpeet sekä talonrakentamisen että infrarakentamisen näkökulmasta.  Ensin on määriteltävä, mitä tietomalliosaamisella oikeastaan tarkoitetaan. Keskustelu eri osaamisten määrityksestä on käynnissä ja näkemyksiä on useita. Esitän tässä muutamia näkökantoja, jotka ovat tulleet esille omissa pohdinnoissani ja Building SMART Finlandin koulutus-toimialatyöryhmän työskentelyssä.

Mallintamisen näkökulmasta tietomalliosaaminen voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen eri osa-alueeseen:
– Mallinnusosaaminen
– Mallitiedon jakamisen osaaminen
– Mallien käytön osaaminen

Mallinnusosaaminen on erityisesti suunnittelijoita koskeva osa-alue. Mallitiedon jakamisen osaamista tarvitaan erityisesti tietomallikoordinoinnissa ja mallien yhteiskäytössä. Mallien käytön osaamista on esimerkiksi mallien hyödyntäminen työmaalla ja ylläpidossa, mallien käyttö erilaisissa laskenta-analyyseissä ja simulaatioissa. Ja jotta kaikki edellä mainitut kolme osaamisaluetta saadaan maksimaalisesti hyödynnettyä, tarvitaan tietomalleihin liittyvää prosessi- ja johtamisosaamista.

Rakennushankkeissa olevien toimijoiden näkökulmasta rakennushankkeen osapuolilta vaadittava tietomalliosaaminen voidaan jakaa rooleittain esimerkiksi seuraaviin alueisiin: tilaajaosaaminen, suunnitteluosaaminen, tuotanto-osaaminen ja ylläpito-osaaminen. Rooleihin kytkeytyvän erityisosaamisen lisäksi tietomalliprosessin, tietomallien mahdollisuuksien ja kokonaisuuden ymmärtäminen ja soveltaminen ovat oleellisia tekijöitä kaikille osapuolille.

Yritysten näkökulmasta tietomallintamiseen liittyviä osaamistarpeita on syytä tarkastella organisaatiotasolla, tiimitasolla ja henkilötasolla. On varmistettava riittävä osaaminen kaikilla tasoilla.

Tietomalliosaamisen lähtökohtana eri tasoilla on yksittäisten henkilöiden oma osaaminen eri tehtävissä. Mitä osaamisvaatimuksia on asetettava tietomallipohjaisessa hankkeessa esimerkiksi tilaajan edustajille, eri alojen suunnittelijoille, rakennuttajille, tietomallikoordinaattorille , työnjohtajille, kustannus- ja määrälaskijoille jne. Tätä henkilökohtaisen osaamisen määrittelytyötä on käynnistelty Building SMART Finlandin koulutus-toimialatyöryhmässä ja sitä on tarkoitus vauhdittaa erillisellä kehityshankkeella. Tämä määrittelytyö antaa hyvän pohjan erilaisille tietomallikoulutuksille ja sillä on iso merkitys asetettaessa  tietomalliosaamistavoitteita insinööri-, rakennusmestari-, rakennusarkkitehti-, ja arkkitehtikoulutuksen opetussuunnitelmiin.

Otsikon kysymykseen en osannutkaan vielä yksiselitteisesti vastata. Vastauksia on etsittävä yhdessä yhteisessä hankkeessa ripein askelin.

Timo Lehtoviita
DI, Lehtori Saimaan ammattikorkeakoulu
Building SMART Finlandin koulutus-toimialatyöryhmän jäsen

sisään Uutiset
# fi
E
Tietomallit ylläpitoon - BIM2.0?
mennessä buildingSMART Finland | kesä 8, 2017