E
Mallintaminen helpottaa ja tehostaa tieverkon ylläpitoa
mennessä Juha Salmi | maalis 9, 2015

Mallipohjainen infraprosessi tuo monia etuja myös infraverkoston ylläpitoon. Aikaa ja rahaa säästyy, kun ylläpitäjällä on käytössään luotettavaa ja mahdollisimman reaaliaikaista tietoa tien rakenteista, kunnosta ja parannustarpeista.

”Infran omistajien kannalta erittäin tärkeää on se, miten mallintamista saadaan hyödynnettyä infrarakenteiden ylläpidossa. Omaisuuden hallintanäkökulmasta potentiaali on valtava”, sanoo tietomallintamisen kehityspäällikkö Tiina Perttula Liikennevirastosta.

”Ylläpito on ollut perinteisesti rekisteripohjaista. On olemassa suunnaton määrä tieverkkoon liittyvää tietoa metatietoineen. Ydinkysymys on se, kuinka saadaan ylläpitäjän käyttöön tärkein tieto mahdollisimman tehokkaasti, jotta ei tarvitse tehdä mittauksia tai tutkimuksia aina uudelleen. On oltava tietoa siitä, missä on tietoa”, sanoo aluepäällikkö Manu Marttinen NCC Roads Oy:stä.

Teiden ylläpitomalli

”Teiden ylläpidossa mallintaminen antaa infran omistajalle mahdollisuuksia tehdä kohdennettuja hankintoja ja saada vähemmällä enemmän aikaan. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden omaksuessa uusia, tehokkaampia toimintatapoja voimme aidosti päästä win-win-asetelmaan.”

Tulevaisuudessa myös tieverkon ylläpidossa on hallittava monia eri malleja, tietovarastoja ja rekisterejä samanaikaisesti. Ylläpidon oma tuotemalli, ylläpitomalli, voisi Marttisen mukaan tulevaisuudessa olla ilmentymä kunkin toimijan juuri sillä hetkellä tarvitsemasta tiedosta – älykäs tietovarasto ja käyttöliittymä, josta olisi avoin rajapinta eri tietovarastoihin.

Mallipohjaista prosessia pilotoitiin päällystysurakoissa

Infra FINBIM –hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin mallipohjaista tiedonhallintaa ja prosessia teiden yllä- ja kunnossapidossa sekä päällystysurakan mallipohjaista hankintaa. Esimerkiksi Destia Oy ja NCC Roads Oy ovat testanneet menettelyä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY -keskusten päällystysurakoissa.

Prosessi on sinänsä hyvin samankaltainen kuin inframallintamisessa yleensä. Kaikki hyötyvät siitä, mitä paremmat tiedot suunnittelijalla on ja miten tehokkaasti ne siirtyvät työmailla esimerkiksi koneohjausta tukemaan. Ja uusissa infrakohteissa syntynyt tieto on tietysti fiksua tallentaa ja jalostaa sellaiseen muotoon, että siitä on hyötyä myös ylläpidossa.

GE-streetview-1024x637

”Ajatuksena on tuottaa infran omistajalle esimerkiksi tieverkon vuosittaisten mittausten tai erillisten tutkimusten avulla kattava tieto mm. tien vaarallisista epätasaisuuksista sekä näiden korjaamiseen kuluvasta tasausmassan materiaalimäärästä ja euroista. Tämän tiedon avulla tilaaja pystyisi entistä paremmin arvioimaan päällystysohjelman kokonaiskuluja”, Marttinen toteaa.

”Uskon, että ylläpidollisten toimien läpivienti mallipohjaisesti edesauttaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Näin etenkin toimintaympäristössä, jossa ostopalvelujen käytön lisääntyessä toimijoita on koko ajan enemmän”, Marttinen arvioi.

TEKSTI: Juha Salmi

KUVAT: Destia Oy ja NCC Roads Oy

Lue myös nämä!

Tuotemallintaminen tulee myös infran ylläpitoon

Tietomallintaminen tieverkon ylläpidossa

 

E
Lähtötiedot ovat inframallintamisen peruskivi
mennessä Juha Salmi | maalis 13, 2015