E
Lähtötiedot ovat inframallintamisen peruskivi
mennessä Juha Salmi | maalis 13, 2015

Luotettavien lähtötietojen kerääminen ja saaminen on infrahankkeen suunnittelun ja toteutuksen tärkeimpiä tehtäviä. Satoja aineistoja pitää koota kymmenistä lähteistä ja dokumentoida ne selkeäksi, hankkeen aikana täydentyväksi kokonaisuudeksi.

Lahtotietomalli_prosessi

Lähtötietomallissa raaka-aine jalostetaan lähtötiedoksi.

Lähtötietojen merkitys korostuu tietomallipohjaisessa infrahankkeessa. Suunnittelualueen nykytilaa kuvaavat tiedot on kyettävä harmonisoimaan sellaiseen muotoon, joka tukee tietomallipohjaista suunnittelua.

Lähtötietomallilla tarkoitetaan tietynlaista tapaa dokumentoida, jaotella, jalostaa ja hallita hankkeen nykytilaa kuvaavaa lähtöaineistoa. Malliin sisältyy sekä 2D- että 3D-aineistoja että erilaisia raportteja ja selvityksiä.

Prosessissa  on  ensiarvoisen tärkeää  dokumentoida huolellisesti sekä lähtötietoihin liittyvät  metatiedot – esimerkiksi alkuperä- ja tarkkuustiedot – että  lähtöaineistoille suoritettavat muokkaustoimenpiteet. On myös sovittava pelisäännöt sille, miten epävarmat tai tarkkuudeltaan erilaiset tiedot esitetään.

Lähtötietomalli   on syytä koota mahdollisimman   aikaisessa   vaiheessa   ennen   suunnitteluprosessin alkua,  jotta suunnittelijalla  on  käytössään  kattavat lähtöaineistot suunnittelua  varten.  Tämän  jälkeen lähtötietomalli seuraa  hanketta  koko sen  elinkaaren läpi  päivittyen  kussakin  suunnitteluvaiheessa syntyneiden  uusien lähtötietojen osalta. Päivitykset  voivat  olla  esim.  hankkeen  aikana laadittuja  uusia pohjatutkimuksia tai tarkempia  maastomittauksia.

Lähtöaineistojen laajuutta voidaan havainnollistaa kartalla.

Lähtöaineistojen laajuutta voidaan havainnollistaa kartalla.

Lähtötietomallin lopputuotteita ovat

  • aineisto jaetultuna selkeisin kansioihin
  • lähtöaineistoluettelo
  • lähtötietomalliselostus

Lähtötietomallin 2D- ja 3D-aineistosta voidaan lisäksi laatia havainnollinen katselumalli ja jakaa aineistot latauspalvelun kautta.

Lähtötietomallin sisältöä ja tekemistä koskevat ohjeet sisältyvät toukokuussa julkistettaviin Yleisiin Inframallivaatimuksiin YIV 2015.

Tavoitteena on, että lähtötiedot saadaan oikeassa muodossa suoraan infran omistajilta. Tulevaisuudessa lähtötiedot päivittynevät automaattisesti hankkeen  edetessä  erilaisiin  rekistereihin ja  tietovarastoihin, joista ne  voidaan myöhemmin  lukea  helposti  rajapintojen  kautta  seuraavan  hankkeen lähtötietoihin.

LÄHDE: Sito Oy          

Lähtötietomalli

Ajantasaiset lähtötiedot palvelevat kaikkia elinkaaren vaiheita.

Ajantasaiset lähtötiedot palvelevat kaikkia elinkaaren vaiheita.

Eri  tietolähteistä  saadut  tai  mitatut  tuotteiden,  toiminnan  ja palveluiden suunnittelua varten  hankitut lähtötiedot  jäsenneltynä  digitaalisessa  muodossa. Tällaisia  ovat esimerkiksi  maastomalli,  kaavamalli, maaperämalli  ja  nykyisten rakenteiden  malli  sekä viiteaineisto,  kuten  viranomaisluvat  ja  päätökset. Lähtötietomalli  täydentyy  hankkeen edetessä.

 

 

E
Helsinki tehostaa sillanrakennusta mallintamalla
mennessä Juha Salmi | helmi 27, 2015