InfraBIM-sanasto

InfraTM-hankkeen yhteydessä kootun, ja InfraFINBIM-työpaketin käyttöön muokatun, sanaston tarkoituksena on määritellä terminologiaa infrarakentamisen tietotekniikan alueelta, erityisesti liittyen mallintamiseen, tiedonsiirtoon ja tiedon yhteiskäyttöön sekä standardointiin. Sanastoon on sisällytetty myös talonrakennuspuolen terminologiaa soveltuvin osin sekä paikkatietoon liittyvää sanastoa.

Sanasto perustuu pitkälle vastaavaan talonrakennuksen ja kiinteistönpidon sanastoon, joka koottiin Pro IT ‑hankkeen yhteydessä. Termit, jotka liittyvät nimenomaan talonrakennukseen, ja varsinkin Pro IT:n määrittelemiin käytäntöihin, on merkitty tunnisteella [Talonrakennus]. Nämä termit on kuitenkin pidetty mukana sanastossa, koska infrarakenteilla on usein yhtymäkohtia talonrakennuksen rakenteisiin. Paikkatietoihin liittyvät termit, joille on yleiskieltä tarkentavat määritelmät on merkitty tunnisteella [Paikkatieto]. Uusimmat, tähän sanaston versioon tehdyt muutokset ja lisäykset on merkitty harmaalla.

Sanasto on jaettu kahteen osaan: lyhyeen sanastoon ja laajennettuun sanastoon. Lyhyeen sanastoon on sisällytetty keskeisimmät infraan liittyvän tietotekniikan ja mallintamisen termit ja valikoidut lyhenteet, ilman esim. tiedonmäärittelykielien detaljeihin liittyvää terminologiaa. Laajennetussa sanastossa esitetään myös näitä sekä aihepiiriin liittyviä tarkempia lyhenteitä. Lyhyen sanaston termit ovat osajoukko laajennetun sanaston termeistä. Molemmat osiot esitetään aakkosjärjestyksessä suomenkielisten termien mukaan.

Tuote- ja tietomallinnuksen peruskäsitteitä

Mallipohjainen (engl. Model-based)
Tiedon käsittelyn soveltamistapa, jossa esim. tuotetta kuvataan tietokonesovelluksilla mallina ja sen muodostavina osina, ja sovellukset pystyvät automaattisesti tulkitsemaan mallin sisältämiä tuotetietoja.

Tuotetieto (engl. Product data)
Tuotetta (esim. infrakohdetta) koskevien tietojen esitysmuoto, joka soveltuu ihmisten ja tietokonesovellusten toimesta tapahtuvaan kommunikointiin, tulkintaan ja prosessiontiin. Tuotetta ja siihen liittyviä asioita kuvaava tieto, joka on digitaalisessa, tietokonesovelluksilla tulkittavassa muodossa.

Tuotetietomalli (engl . Product data model)
Tuotetietoja määrittelevä käsitemalli. Tuotetietojen formaali määrittely, joka määrittelee tuotetietojen tietosisällön. Tuotetietomallin pohjalta voidaan toteuttaa tuotemallia käsitteleviä ohjelmistoja ja niiden välisiä rajapintoja. Esim. LandXML 1.2 –spesifikaatio yhdessä Inframodel 1.2 –sovellusohjeen kanssa ovat infrarakenteiden tuotetietomalli.

Tuotemalli, tietomalli (engl. Product model)
Tiettyä tuotetta (esim. infrakohdetta) kuvaavat tiedot tuotetietomallin mukaisesti jäsennettynä, ja tallennettuna tuotetietona, tietokone-sovelluksilla tulkittavissa olevassa muodossa. Esim. tietyn infrarakenteen, kuten tieväylän, tiedot tallennettuna LandXML 1.2 / Inframodel 1.2 -spesifikaation mukaiseen siirtotiedostoon.

Talonrakennusalalla on ruvettu tuotemalli-käsitteen synonyyminä käyttämään termiärakennuksen tietomalli ja sen englanninkielistä lyhennettä BIM (Building Information Model).

Vastaavasti voidaan infra-alalla käyttää tietyn tietyn kohteen tuotemallista käyttää termiäInframalli, ja vastaavasti englanninkielistä lyhennettä InfraBIM (Infra Built Environment Information Model).

0 kommenttia

Share This